Privacy Policy per 25-05-2018

Privacy Policy

Goedhart Massage hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Goedhart Massage houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Goedhart Massage zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van patiënten/cliënten worden door Goedhart Massage verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de behandeling

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Medische gegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Goedhart Massage opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelingen en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Goedhart Massage

Marketentster 229

2401 JB Alphen aan den Rijn

info@goedhartmassage.nl


Algemene Voorwaarden:

1. Afspraak:

Gelieve op tijd aanwezig te zijn, zodat de behandeling op tijd kan beginnen. Bent u wegens omstandigheden niet in staat om op afgesproken tijd aanwezig te zijn, dan dient u dit vooraf telefonisch te melden.

Afspraak maken, dit kan telefonisch (06-21695160) of per e-mail (info@goedhartmassage.nl) met vermelding van uw telefoonnummer zodat wij zo spoedig mogelijk contact kunnen opnemen.

Elke behandeling dient na afloop contant (en zoveel mogelijk gepast) te worden afgerekend. Je ontvangt een kwitantie.

Wanneer je een afspraak maakt, stem je zondermeer in met de algemene voorwaarden zoals op deze pagina vermeld staan.

2. Annulering:

Het annuleren van een afspraak dient minimaal 24 uur telefonisch afgezegd of verzet te worden. Bij het niet nakomen van een afspraak, zonder tijdige annulering wordt 100% van de kosten van de geboekte afspraak middels factuur in rekening gebracht.

Bij ziekte of uitval masseur zal Goedhart Massage je zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. Goedhart Massage zal in overleg zo spoedig mogelijk tot een alternatieve datum komen.

3. Werkwijze:

Voorafgaand aan de eerste massage vind er een anamnese plaats. Hierbij wordt gekeken of er sprake is van eventuele gezondheidsproblemen, contra-indicaties en wordt de reden van de massage afspraak doorgenomen. Eventueel wordt er een behandelplan opgesteld in overleg met u. Het is uw verantwoordelijkheid om de juiste en volledige gegevens door te geven aan de masseur m.b.t. ziektes, aandoeningen en allergieën. Op deze manier kan vooraf worden beoordeeld of er sprake is van eventuele contra indicaties. Bij het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens is Goedhart Massage niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de behandeling(en). Bij wijzigingen in uw situatie is de cliënt zelf verantwoordelijk om dit door te geven aan Goedhart Massage.

Alle behandelingen aangeboden door Goedhart Massage zijn geen medische behandelingen. Alle behandelingen op de behandeltafel zijn voor rust, sport en ontspanning. Indien u zich laat behandelen is dit geheel op eigen risico.

4. Contra-indicaties:

Contra indicaties zijn redenen waarom iemand niet (absolute) of gedeeltelijk (relatieve) niet gemasseerd mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelende arts en/of specialist. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of specialist. Absolute contra indicaties: koorts, griep, ziekten waarbij er sprake is van verhoogde stofwisseling, besmettelijke huidziekten, infectieziekten, ernstige vaat ziekten, psoriasis, kanker, trombose, gebruik van antidepressiva, antibiotica, ontstekingsremmers, extreme vermoeidheid en uitputting en (voorgenomen) zwangerschap. Relatieve contra indicaties: open wonden, zwangerschap, ontstekingen, traumatische aandoeningen en spataderen. Uiteraard is elke vorm van massage bij gebruik van alcohol en drugs uitgesloten.

5. Hygiëne:

Goedhart Massage heeft het recht de massage te annuleren indien er, naar het oordeel van de masseur geen sprake is van een hygiënische situatie. De massage dient te worden afgerekend. Goedhart Massage behoud zich het recht voor een cliënt van behandeling uit te sluiten.

6. Ethiek:

Bij Goedhart Massage worden absoluut geen erotische of sensuele massages gegeven. Verzoeken voor dergelijke massages worden niet op prijs gesteld. Bij diefstal of van andere onrechtmatigheden (zoals bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten naar de masseur toe) wordt direct aangifte gedaan bij de politie.

7. Overig:

Goedhart Massage is ondanks zorgvuldig handelen niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële of immateriële schade voor, tijdens en of na het behandelen.

De algemene voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Goedhart Massage te allen tijde gewijzigd worden.

Uw persoonlijke en medische gegevens blijven, onder de wet Privacy Gegevens, alleen bij mij bekend en worden niet doorgegeven aan derde.